SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
2
2
8
3

 DANH MỤC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

 

 

UBND HUYỆN PHƯỚC LONG                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          BAN QLDADTXD                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:       /BC-BQLDA

 

                               DANH MỤC CÔNG TRÌNH NĂM 2019

 

STT

Tên công trình

Địa điểm XD

Ghi Chú

 

 

 

 

1

XD cầu Tư Lén

xã Hưng Phú

 

2

Đường nối cầu Phó Sinh 2 - Lộ ấp Phước
Tân (cặp UBND xã Phước Long)

xã Phước Long

 

3

Cầu kênh 8000, Hội đồng Thành, ấp 8B

xã Phong Thạnh Tây A

 

4

Cầu 500 kênh cô 9, ấp 1A

xã Phong Thạnh Tây A

 

5

Cầu Ba Giềng, ấp 8A

xã Phong Thạnh Tây A

 

6

Tuyến kênh 8000 ấp 8B

xã Phong Thạnh Tây A

 

7

Cầu kênh 2000, ấp 9

xã Phong Thạnh Tây B

 

8

Cầu kênh 3000, ấp 9

xã Phong Thạnh Tây B

 

9

Cầu kênh 4000, ấp 9

xã Phong Thạnh Tây B

 

10

Tuyến đường vào bãi rác tập
trung Thị trấn PL

Thị Trấn  Phước Long

 

11

Dự án kết cấu hạ tầng tôm lúa

xã Phước Long

 

12

Lộ cầu Phó Sinh - trạm y tế (phần phát sinh)

xã Phước Long

 

13

Xây dựng tuyến đường Nho quan

Thị Trấn  Phước Long

 

14

Lộ Hoa Rô

Thị Trấn Phước Long

 

15

xây dựng đường nối trung tâm thương mại
 đến quản lộ Phụng Hiệp

Thị Trấn Phước Long

 

16

Dự án trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện

Thị Trấn Phước Long

 

17

Dự án trụ sở làm việc Huyện Ủy

Thị Trấn Phước Long

 

18

Cải tạo sân xã Phước Long

xã Phước Long

 

19

Hội trường công an huyện

Thị Trấn Phước Long

 

20

Pano giáp Hồng Dân

xã Vĩnh Phú Đông

 

21

XD sân, nhà bảo vệ trường TH A xã Vĩnh Phú Tây

xã Vĩnh Phú Tây

 

22

Sửa chữa Thiết chế văn hóa xã Vĩnh Phú Tây

xã Vĩnh Phú Tây

 

23

Sửa chữa UBND xã Phong Thạnh Tây B

xã Phong Thạnh Tây B

 

24

Cổng chào giáp huyện Hòa Bình

xã Vĩnh Thanh

 

25

Sửa chữa trụ sở UBND xã Vĩnh Thanh

xã Vĩnh Thanh

 

26

Sửa chữa trụ sở UBND thị trấn Phước Long

Thị Trấn Phước Long

 

27

Sửa chữa trụ sở UBND xã Hưng Phú

xã Hưng Phú

 

28

Cải tạo, nâng cấp sân huyện ủy

Thị Trấn Phước Long

 

29

Xây dựng trường THCS B xã Vĩnh Phú Đông

xã Vĩnh Phú Đông

 

30

Xây dựng trụ sở xã Vĩnh Phú Tây

xã Vĩnh Phú Tây

 

31

Sửa chữa trụ sở UBND xã Vĩnh Phú Đông

xã Vĩnh Phú Đông

 

32

Sửa chữa UBND huyện Phước Long

Thị Trấn Phước Long

 

33

Kiến thiết thị chính thị trấn Phước Long

Thị Trấn Phước Long

 

 

                                                                                               GIÁM ĐỐC