SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
0
9
7
6
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MÃU Thứ Năm, 02/05/2019, 14:10

Phước Long đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá gắn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Những năm qua, phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở huyện Phước Long có sức lan toả sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; phong trào đã góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, lòng nhân ái, khoan dung, năng lực, sáng tạo,…giúp cho con người ngày càng hoàn thiện nhân cách, làm cho văn hoá thắm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, tạo ra đời sống vật chất, tinh thần cao đẹp, nâng cao trình độ dân trí, khoa học- kỹ thuật, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện.

 

 

Đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá gắn xây dựng

nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện

 

 

Đảng ta xác định: “Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội”. Qua hơn 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 ( khoá VIII) đã góp phần tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế- văn hoá- xã hội và giữ vững ổn định quốc phòng- an ninh trên địa bàn huyện Phước Long, cụ thể là đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện lên ở mức 8,25%, phấn đấu cuối năm đạt ở mức từ 10% trở lên và giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,09%, quyết tâm cuối năm không còn hộ nghèo trong tiêu chí. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 ( khoá VIII), đến nay huyện Phước Long đã công nhận hàng trăm gia đình cách mạng gương mẫu, hàng ngàn gia đình công dân kiểu mẫu và gia đình văn hoá tiêu biểu, đây là những gia đình thật sự tiêu biểu tượng trưng cho kết quả xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Tính đến nay, toàn huyện đã công nhận trên 28.498 hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá, chiếm tỷ lệ trên 98,38% so với tổng số hộ dân trong huyện, đồng thời công nhận 100% ấp văn hoá và khu dân cư tiên tiến. Qua kết quả phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã nhanh chóng làm cho các yếu tố văn hoá thấm sâu vào đời sống của từng gia đình, cộng đồng dân cư, ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam được nâng lên, tạo môi trường văn hoá phong phú, lành mạnh trong cộng đồng dân cư nông thôn, mối quan hệ tình làng nghĩa xóm trong nhân dân ngày thêm thắt chặt hơn. Cùng với quan tâm xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, qua 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 ( khoá VIII), huyện Phước Long cũng đặc biệt quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy di sản văn hoá; bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc thiểu số; chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, quan tâm đầu tư phát triển mạng lưới thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào cách mạnh ở địa phương; thực hiện tốt chính sách văn hoá đối với tôn giáo; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trên lĩnh vực văn hoá; tăng cường nguồn lực đầu tư cho hoạt động văn hoá; đầu tư xây dựng, củng cố và thực hiện thể chế văn hoá. Cũng qua hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” tư duy lý luận về văn hoá có bước phát triển; nhận thức về văn hoá của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân được nâng lên. Nhiều phong trào, hoạt động văn hóa đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực; phát huy được truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng. Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa văn hóa ngày càng được mở rộng, góp phần đáng kể vào việc xây dựng các thiết chế văn hóa, nhà văn hóa- khu thể thao ấp; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân được quan tâm, thể chế văn hóa từng bước được hoàn thiện.

 

 

 

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu góp phần nâng cao 

đời sống vật chất, tinh thần cho người dân

 

 

Có thể nói, phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện Phước Long đạt được những kết quả thật đáng phấn khởi, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Để minh chứng cho vấn đề vừa nêu, huyện Phước Long đã xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng 07/07 trung tâm văn hóa xã với đầy đủ các phòng chức năng; 78/78 ấp giữ vững danh hiệu đạt chuẩn văn hóa 3 năm liền; 70/78 ấp giữ vững danh hiệu văn hóa 6 năm liền; 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 7/7 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn Phước Long đạt chuẩn văn minh đô thị. Nhằm góp phần tạo đà cho lĩnh vực văn hóa thắm sâu vào đời sống xã hội, những năm qua các hoạt động thể thao, như: Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, quần vợt, bi sắt, bơi Ghe ngo truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer và các Câu lạc bộ thể dục- thể thao quần chúng,… cũng có bước phát triển đáng phấn khởi. Theo ông Trần Anh Khiêm- Trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin- Kiêm Phó Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Phước Long: “Sở vĩ phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện Phước Long có bước phát triển vượt bật là do các cấp ủy- chính quyền trong huyện có nhiều chủ trương, giải pháp, cách làm mang tính sáng tạo, đột phá, cùng với sự đồng tình hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân chung tay dựng xây, đặc biệt là huyện đã ban hành những Chủ trương, Nghị quyết hợp với lòng dân, như: Chỉ thị 151 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ về xây dựng huyện xanh- sạch- đẹp đã góp phần tạo thêm động lực thúc đẩy mạnh mẽ phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả đến nay toàn huyện có 18/67 ấp được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hiện nay huyện đang kiểm tra để tái công nhận 3 xã văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2014- 2019, gồm: Vĩnh Thanh, Phong Thạnh Tây B và xã Phước Long. Để phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện ngày càng phát triển mạnh mẽ và đi vào chiều sâu trong đời sống xã hội, về phía Phòng Văn hóa- Thông tin huyện sẽ tích cực tham mưu với cấp ủy- chính quyền tập trung thực hiện tốt một số vấn đề trọng tâm, cụ thể là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; tăng cường công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trên lĩnh vực hoạt động văn hoá; tích cực phát huy vai trò của hệ thống Mặt trận và các Đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia thực hiện tốt tinh thần của Nghị quyết Trung ương 5 ( khoá VIII); thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo và Ban chủ nhiệm các ấp văn hoá”. Mới đây, trong chuyến khảo sát thực tế một số thiết chế văn hóa xã, nhà văn hóa- khu thể thao ấp và một số điểm dự kiến tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, điểm du lịch an toàn và có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Phước Long, bà Cao Xuân Thu Vân- Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao & Du lịch- Kiêm Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đánh giá cao sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Phước Long trong việc thường xuyên duy trì và nâng cao chất lượng phong trào “ Toàn dân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Bà Cao Xuân Thu Vân, cho rằng: Là huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đang trên tiến trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nên phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện thời gian qua phát triển khá mạnh, nổi bật là huyện đã sáng tạo trong việc ban hành những chủ trương, nghị quyết về xây dựng huyện xanh- sạch- đẹp, bảo vệ môi trường và 13 tiêu chí xây dựng gia đình nông thôn mới nên làm cho phong trào xây dựng đời sống văn hóa của huyện ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo động thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Bà Cao Xuân Thu Vân, nhấn mạnh: Trong thời gian tới Phước Long cần tiếp tục duy trì và phát huy mạnh mẽ phong trào “ Toàn dân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhất là phát huy hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa xã, nhà văn hóa- khu thể thao ấp; thường xuyên kiểm tra đánh giá chất lượng ấp, hộ gia đình, cơ quan, trường học, trạm y tế đạt chuẩn văn hóa; thực hiện tốt quy trình công nhận, tái công nhận gia đình văn hóa và nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; quan tâm công tác phòng ngừa đuối nước cho trẻ em theo phương châm “ Người biết bơi dạy người chưa biết bơi”; duy trì tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nhất là các môn thành tích cao. Đồng thời, phát huy tiềm năng và lợi thế đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và du lịch tâm linh, tạo động lực để Phước Long trở thành vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc quốc lộ 1A của tỉnh trong thời gian tới.

 

Với những thành tích đạt được trong những năm qua và những giải pháp đồng bộ trong thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Đây được xem là mục tiêu quan trọng, là đòn bẩy thúc đẩy góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện thực hiện hoàn thành thắng lợi lộ trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020.

 

T/h: Quốc Vũ


Số lượt người xem: 225 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày