SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
6
3
3
2
6

 

XÃ, THỊ TRẤN

Xã Hưng Phú: điện thoại - fax: 0291.3870.007

 

- Bí thư : Ông Giảng Thanh Nhã

- Chủ tịch: Ông Lê Hoàng Ân

 

Xã Vĩnh Thanh: điện thoại - fax: 0291.3869.221

 

- Bí thư : Ông Võ Chí Ngoan

- Chủ tịch: Ông Nguyễn Hoàng Mến

 

Xã Phước Long: điện thoại - fax: 0291. 3866.611

 

- Bí thư: Ông Đặng Hoàng Xinh

- Chủ tịch: Ông Dương Quốc Trung

 

Vĩnh Phú Đông: điện thoại - fax: 0291. 3864.010

 

- Bí thư: Ông Trương Hoàng Lil

- Chủ tịch: Ông Trần Văn Triều

 

Vĩnh Phú Tây: điện thoại - fax: 0291. 3864.449

 

- Bí thư: ông Võ Đức Truyện

- Chủ tịch: ông Đặng Thanh Sang

 

Phong Thạnh Tây A: điện thoại - fax: 0291. 3866.136

 

- Bí thư: Ông Nguyễn Thanh Em

- Chủ tịch: Ông Châu Minh Đức

 

Phong Thạnh Tây B: điện thoại - fax: 0291. 3867.125

 

- Bí thư  : Ông Trương Trọng Đề

- Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Phúc

 

Thị Trấn Phước Long: điện thoại : 0291. 3864.275

 

- Bí thư: Ông Đào Thanh Phong

- Chủ tịch: Ông Đoàn Văn Gia