SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
2
3
8
2
6

 

Xã, Thị trấn

Xã Hưng Phú: điện thoại - fax: 0291.3870.007

 

- Bí thư: ông Nguyễn Thanh Vũ

- Chủ tịch: ông Giảng Thanh Nhã

Xã Vĩnh Thanh: điện thoại - fax: 0291.3869.221

- Bí thư - : ông Dương Minh Cẩm

- Chủ tịch: ông Sơn Minh Triều

Xã Phước Long: điện thoại - fax: 0291. 3866.611

- Bí thư: ông Nguyễn Thanh Lưu

- Chủ tịch: ông Dương Quốc Trung

Vĩnh Phú Đông: điện thoại - fax: 0291. 3864.010

 

- Bí thư: ông Trần Ngọc Ẩn

- Quyền Chủ tịch: ông Trần Văn Triều

Vĩnh Phú Tây: điện thoại - fax: 0291. 3864.449

 

- Bí thư: ông Võ Đức Truyện

- Chủ tịch: ông Phan Văn Điện

Phong Thạnh Tây A: điện thoại - fax: 0291. 3866.136

- Bí thư: ông Lê Quốc Khởi

- Chủ tịch: ông Nguyễn Thanh Em

Phong Thạnh Tây B: điện thoại - fax: 0291. 3867.125

- Bí thư - Chủ tịch : ông Trương Trọng Đề

Thị Trấn Phước Long: điện thoại : 0291. 3864.275

- Bí thư: ông Đào Thanh Phong

- Chủ tịch: ông Nguyễn Hoàng Tuấn