SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
8
6
3
0
8

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

 

 

  TT   THỦ TỤC HÀNH CHÍNH   VĂN BẢN ĐÍNH KÈM
1 Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học  
2 Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học  
3 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học  
4 Giải thể trường tiểu học  
5 Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn  
6 Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở  
7 Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở  
8 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở  
9 Giải thể trường trung học cơ sở  
10 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập  
11 Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục  
12 Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục  
13 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục  
14 Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục  
15 Thành lập nhà trường, nhà trẻ  
16 Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ  
17 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ  
18 Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ  
19 Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn  
20 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập  
21 Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập  
22 Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục  
23 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập  
24 Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập  
25 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ  
26 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu  
27 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã