SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
6
3
1
4
5

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

 

 

  TT   THỦ TỤC HÀNH CHÍNH   QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ
1 Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học Quyết định số 2130/QĐ-UBND  ngày 15/12/2016
2 Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học Quyết định số 2130/QĐ-UBND  ngày 15/12/2016
3 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học Quyết định số 2130/QĐ-UBND  ngày 15/12/2016
4 Giải thể trường tiểu học Quyết định số 2130/QĐ-UBND  ngày 15/12/2016
5 Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Quyết định số 2130/QĐ-UBND  ngày 15/12/2016
6 Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở Quyết định số 2130/QĐ-UBND  ngày 15/12/2016
7 Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở Quyết định số 2130/QĐ-UBND  ngày 15/12/2016
8 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở Quyết định số 2130/QĐ-UBND  ngày 15/12/2016
9 Giải thể trường trung học cơ sở Quyết định số 2130/QĐ-UBND  ngày 15/12/2016
10 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Quyết định số 2130/QĐ-UBND  ngày 15/12/2016
11 Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Quyết định số 2130/QĐ-UBND  ngày 15/12/2016
12 Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục Quyết định số 2130/QĐ-UBND  ngày 15/12/2016
13 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục Quyết định số 2130/QĐ-UBND  ngày 15/12/2016
14 Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục Quyết định số 2130/QĐ-UBND  ngày 15/12/2016
15 Thành lập nhà trường, nhà trẻ Quyết định số 215/QĐ-UBND  ngày  10/02/2017 
16 Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ Quyết định số 215/QĐ-UBND  ngày  10/02/2017 
17 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ Quyết định số 215/QĐ-UBND  ngày  10/02/2017 
18 Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ Quyết định số 215/QĐ-UBND  ngày  10/02/2017 
19 Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Quyết định số 215/QĐ-UBND  ngày  10/02/2017 
20 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Quyết định số 215/QĐ-UBND  ngày  10/02/2017 
21 Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập Quyết định số 215/QĐ-UBND  ngày  10/02/2017 
22 Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục Quyết định số 215/QĐ-UBND  ngày  10/02/2017
23 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập Quyết định số 215/QĐ-UBND  ngày  10/02/2017 
24 Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập Quyết định số 215/QĐ-UBND  ngày  10/02/2017 
25 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Quyết định số 215/QĐ-UBND  ngày  10/02/2017 
26 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Quyết định số 215/QĐ-UBND  ngày  10/02/2017
27 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Quyết định số 215/QĐ-UBND  ngày  10/02/2017