SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
6
3
2
3
7

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

 

 

  TT   THỦ TỤC HÀNH CHÍNH                                                                  QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ
    1 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc. Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 09/6/2016
2 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng LĐTBXH. Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 24/01/2018
   3 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 24/01/2018
   4 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng LĐTBXH. Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 24/01/2018
   5 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng LĐTBXH. Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 24/01/2018
   6 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng LĐTBXH Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 24/01/2018
   7 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 07/6/2018
   8 Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 07/6/2018