SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
8
6
3
0
9

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

 

 

  TT     THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    MẪU ĐÍNH KÈM 
   1 Chứng thực chữ ký của nhiều người trong cùng một giấy tờ, văn bản không
   2 Chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân không
   3 Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập theo quy định của pháp luật không
   4 Chứng thực chữ ký trong giấy ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không có liên quan đến viêc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản không
   5 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận không
   6  Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận không
   7 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) không
   8 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch không
   9 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch không
  10 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực không
 11 Chứng thực chữ ký của người dịch mà người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp không
 12 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp không
 13 Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản là động sản không
 14 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, mà di sản là động sản không
 15 Chứng thực văn bản thỏa thuận khai nhận di sản, mà di sản là động sản không
  16 Cấp bản sao từ sổ gốc không