SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
8
2
4
4
6

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG

 

 TT   THỦ TỤC HÀNH CHÍNH                                                         VĂN BẢN ĐÍNH KÈM
1 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Mẫu 01, Mẫu 02