SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
8
2
0
2
8

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH

 

 

 TT  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH                                            VĂN BẢN ĐÍNH KÈM
1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phụ Lục III-1
2 Đăng ký thay đổi nội dung hộ kinh doanh Phụ Lục III-3
3 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Phụ Lục III-4 
4 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Phụ Lục III-5 
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phụ Lục III-6