SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
8
6
3
2
9

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HÒA GIẢI VIÊN CƠ SỞ

 

  TT   THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VĂN BẢN ĐÍNH KÈM
   1 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải.