SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
3
9
7
2
4

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HỘ TỊCH

 

 

 TT  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VĂN BẢN ĐÍNH KÈM
  1   Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Tờ khai
2 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Tờ khai
3 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài  Mẫu đăng ký
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài  Mẫu đăng ký
 5

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 Mẫu đăng ký,  

   Mẫu tờ khai 2    

6 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Mẫu đăng ký giám hộ
7 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Tờ khai
   8 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Mẫu trích lục
   9 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Tờ khai
10 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Ghi chú ly hôn
  11 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) 5 mẫu 
  12 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Khai lại khai sinh 
  13 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Khai lại khai sinh  
  14 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Đăng ký lại KH
  15 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Đăng ký lại KT
  16    Cấp bản sao trích lục hộ tịch Tờ khai