SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
3
9
8
0
9

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI

 

  TT   THỦ TỤC HÀNH CHÍNH                                                                             VĂN BẢN ĐÍNH KÈM
1 Thủ tục công nhận Ban Vận động thành lập hội Mẫu 03
2 Thủ tục thành lập hội. Mẫu 04, mẫu 09
3 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Mẫu 05 
4 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội. Mẫu 11,12,13 
5 Thủ tục đổi tên hội  không
6 Thủ tục hội tự giải thể  Mẫu 14
7 Thủ tục báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của hội.  không