SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
8
6
3
1
3

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC XÃ

 

 

  TT   THỦ TỤC HÀNH CHÍNH                VĂN BẢN ĐÍNH KÈM
1 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Phụ Lục I5

2 Đăng ký thành lập hợp tác xã

Phụ Lục I1

Phụ Lục I2

Phụ Lục I3

Phụ Lục I4

3 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

 Phụ Lục I7 

4 Đăng ký khi hợp tác xã chia

Phụ Lục  I1

Phụ Lục  I2

Phụ Lục  I3

 Phụ Lục  I4 

5 Đăng ký khi hợp tác xã tách

Phụ Lục I1

Phụ Lục I2

Phụ Lục I3

Phụ Lục I4

6 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Phụ Lục I1

Phụ Lục I2

Phụ Lục I3

Phụ Lục I4

7 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

 Phụ Lục I7 

8 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

 Phụ Lục  I14 

9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

Phụ Lục  I15

10 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

Phụ Lục  I14

11 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

 Phụ Lục  i15 

12 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

 Phụ Lục i13

13 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

  

14 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

 

15 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Phụ Lục  i10

16 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Phụ Lục  i11

17 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

18 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

 

19 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã