SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
8
2
4
5
4

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ

 

  TT    THỦ TỤC HÀNH CHÍNH                                           VĂN BẢN ĐÍNH KÈM
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Mẫu 05
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Mẫu 12
3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Mẫu 12