SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
6
8
3
8
5

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

 

 

   TT         TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  VĂN BẢN ĐÍNH KÈM 
1 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Không
2 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện                                                    Không
3 Giải quyết tố cáo tại cấp huyện Khong