SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
9
1
4
1
9

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

 

 TT       THỦ TỤC HÀNH CHÍNH                                                           VĂN BẢN ĐÍNH KÈM
   1 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền.    Không
  2 Gửi thang lương, bảng lương định mức lao động của doanh nghiệp Không