SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
9
1
6
2
4

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

 

 

  TT  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH                                    VĂN BẢN ĐÍNH KÈM
1 Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường Phụ lục 5.6
2 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Phụ lục 19a, Phụ lục 19b, Phụ lục 20