SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
6
8
4
2
0

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 

  TT          THỦ TỤC HÀNH CHÍNH                                VĂN BẢN ĐÍNH KÈM
1 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện  
2 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp huyện