SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
8
6
3
1
1

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

 

  TT   THỦ TỤC HÀNH CHÍNH                                                            VĂN BẢN ĐÍNH KÈM,
1 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.  
2 Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập.  
3 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.