SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
8
2
4
6
0

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

 

 TT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH                                                     VĂN BẢN ĐÍNH KÈM
1 Đăng ký khai thác nước dưới đất. Mẫu 38
2 Lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh.