SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
7
8
8
0
8

 

       CHÍNH PHỦ                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  Số: 51/2000/NĐ-CP                                                           Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2000

 

 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hồng Dân

để thành lập huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

---------

 

CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới huyện Hồng Dân để thành lập huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu như sau :

Thành lập huyện Phước Long trên cơ sở 40.482 ha diện tích tự nhiên và 101.322 nhân khẩu của huyện Hồng Dân;

Huyện Phước Long có 40.482 ha diện tích tự nhiên và 101.322 nhân khẩu; gồm 7 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã : Phong Thạnh Nam, Phước Long, Vĩnh Phú Tây, Vĩnh Thanh, Vĩnh Phú Đông, Hưng Phú và thị trấn Phước Long.

Địa giới hành chính huyện Phước Long : Đông giáp huyện Vĩnh Lợi và tỉnh Sóc Trăng; Tây giáp huyện Hồng Dân và tỉnh Cà Mau; Nam giáp huyện Vĩnh Lợi và huyện Giá Rai; Bắc giáp huyện Hồng Dân.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập huyện Phước Long, huyện Hồng Dân có 42.118 ha diện tích tự nhiên và 91.306 nhân khẩu; gồm   7 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã : Vĩnh Lộc, Ninh Thạnh Lợi, Lộc Ninh, Ninh Hòa, Ninh Quới, Ninh Quới A và thị trấn Ngan Dừa.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ

  THỦ TƯỚNG

 

                                                                                            Phan Văn Khải đã ký