SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
7
9
8
8
6

 TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

 

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN PHƯỚC LONG

Tra cứu thủ tục hành chính

 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã

 

 

TT

 Vui lòng chọn mục tra cứu !

    1     THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN (195 thủ tục có thể tra cứu )
2 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP Xà (135 thủ tục có thể tra cứu)

 

 Cập nhật ngày 10/10/2019