SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
7
8
7
9
9

 TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

 

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN PHƯỚC LONG

Tra cứu thủ tục hành chính

 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã

 

 

TT

 Vui lòng chọn mục tra cứu !

    1     THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN  (198 thủ tục)
2 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP Xà (134 thủ tục)