SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
6
5
3
3
9
TIN TỨC - SỰ KIỆN Thứ Hai, 20/05/2013, 09:05

Huyện Phước Long, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa VIII

Huyện Phước Long là huyện vùng sâu của tỉnh Bạc Liêu, được tái lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/10/2000, theo Quyết định số: 51 của Chính Phủ. Huyện có 08 đơn vị hành chính trực thuộc gồm: 07 xã, 01 thị trấn; diện tích tự nhiên 40.736 ha; 26.079 hộ, dân số 119.411, gồm 3 dân tộc, Kinh, Hoa, Khmer.

Trong kháng chiến Phước Long là vùng căn cứ Cách mạng của Tỉnh và Trung ương, huyện bị tàn phá hết sức nặng nề, do hàng chục ngàn tấn của kẻ thù. Vì vậy khi mới giải phóng, kết cấu hạ tầng của huyện hầu như không có gì, kinh tế - văn hóa - xã hội chưa phát triển

Sau ngày giải phóng đất nước, bước vào công cuộc đổi mới, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 ( khóa VIII ), đề án số: 01 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng huyện Phước Long phát triển toàn diện giai đoạn 2006 – 2010. Huyện đã chỉ đạo đạt được những kết quả khích lệ, về kinh tế - văn hóa - xã hội, có chuyển biến rõ rệt, đới sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ nét diện mạo xóm ấp nông thôn ngày càng khởi sắc.

Sau khi tiếp thu Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), các Cấp ủy, Chính quyền, Đoàn thể của huyện tập trung học tập quán triệt và triển khai sâu rộng, đến Cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân

 Bên cạnh đó Huyện ủy cũng quan tâm đến việc chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kiểm tra đánh giá việc thực hiện Nghị quyết. Trong chương trình hành động của Huyện ủy, bám sát vào phương hướng chung là: 5 quan điểm chỉ đạo cơ bản, 10 nhiệm vụ cụ thể và 4 giải pháp của công tác văn hóa được nêu trong Nghị quyết Trung ương 5 ( khóa VIII )

Lễ công nhận ấp văn hóa

Việc quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 5 ( khóa VIII ), các Cấp ủy, Cán bộ, Đảng viên và nhân dân, nâng cao ý thức, tự lực, tự cường và tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, về xây dựng và phát triển văn hóa, nhất là về giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5  ( khóa VIII ), về “ Xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ”, huyện Phước Long đã thu được những kết quả tốt đẹp về phát triển sự nghiệp văn hóa. Các cấp ủy Đảng, hệ thống Chính trị và toàn xã hội có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về vai trò, nhiệm vụ trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa trong thời kỳ mới, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế của huyện.

Một trong những kết quả nổi bật của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 ( khóa VIII ) là thực hiện “ Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ”, 15 năm thực hiện, đã góp phần tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội và giữ vững ổn định Quốc phòng - An ninh trên địa bàn huyện cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của huyện đạt từ 15 - 16%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,64% năm 2010 đến nay xuống còn 11,57% theo tiêu chí mới, công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, đã xây dựng 598 căn nhà tình nghĩa và tặng 573 sổ tiết kiệm cho hộ chính sách nghèo, xây dựng 1.084 nhà 167; 69 căn nhà 67; 36 căn nhà đồng đội, công nhận  409 gia đình cách mạng gương mẫu, 2.250 gia đình công dân kiểu mẫu, 2.582 gia đình văn hoá tiêu biểu, 3500 gia đình nông thôn mới, đời sống người dân ngày càng phát triển, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa tăng nhanh. Hiện toàn huyện có 25.072 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 91,09%; 78/78 ấp đạt chuẩn văn hóa, 78/78 khu dân cư tiên tiến, 47/78 ấp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liền và 121/124 cơ quan, trường, trạm đạt chuẩn văn hóa.

Đời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân, nhất là giới trẻ có nhiều tiến bộ, ý thức học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức lối sống có chuyển biến rõ rệt. Các phong trào hành động của các đoàn thể mang lại hiệu quả thiết thực và được nhân rộng như: phong trào “ 5 xung kích phát triển xã hội ”  và “ 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp ” của Đoàn viên thanh niên; phong trào “ 5 không, 3 sạch ” của hội liên hiệp phụ nữ; phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ” của mặt trận tổ quốc…

Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng phong trào TDĐKXDĐSVH

Trong thời gian qua, huyện Phước Long chú trọng đầu tư và xây dựng các thiết chế văn hóa xã. Đến nay 7/8 xã thị trấn có thiết chế văn hóa; 58/78 nhà văn hóa ấp xây dựng và đưa vào hoạt động, có 1 đài truyền thanh cấp huyện, 7 trạm truyền thanh xã và một Trung tâm văn hóa thiếu nhi. Bên cạnh đó việc phát triển mạng lưới thông tin từ huyện đến cơ sở được đầu tư nâng cấp đảm bảo hoạt động đúng quy chế đáp ứng yêu cầu tuyên truyền nhiệm vụ, chính trị của huyện, nhiều chuyên mục được xây dựng như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội … góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, định hướng tư tưởng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa được quan tâm thực hiện, quy động được nhiều tổ chức, cá nhân đống góp, đầu tư cho các hoạt động văn hóa

Công tác quản lý hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa được chú trọng thực hiện. Thường xuyên tăng cường quản lý, kiểm tra các hoạt động văn hóa dịch vụ văn hóa, những cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, từ năm 1997 đến nay  đã kiểm tra, tịch thu, tiêu hủy 25.725 đĩa có nội dung kích động, cấm lưu hành và xử phạt hành chính 154.500.000đ, qua đó góp phần hạn chế những tiêu cực, tệ nạn xã hội phát sinh trên lĩnh vực văn hóa -  xã hội.

Chất lượng giáo dục - đào tạo ngày càng được nâng lên, mạng lưới trường lớp và cơ sở vật chất kỷ thuật, thiết bị dạy học không ngừng được đầu tư theo hướng đạt chuẩn quốc gia.

Có thể nói 15 năm qua, huyện Phước Long đã chỉ đạo quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 5  ( khóa VIII ) có hiệu quả, đã tạo động lực thúc đẩy sự phát triển nhanh và toàn diện của huyện. Chương trình hành động của Huyện ủy tạo được sự đồng thuận và tích cực tham gia của nhân dân. Từ đó nâng cao ý thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Trong thời gian tới, Huyện ủy Phước Long tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy Đảng, cơ quan Ban ngành, Đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng huyện Phước Long trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2015; thực hiện Nghị quyết Trung ương 5  (  khóa VIII ) gắn với cuộc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện có hiểu quả Nghị quyết Trung ương 4 về “ Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng đảng hiện nay ”, nâng chất phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

Với nhiệm vụ trọng tâm và với quyết tâm mới đặt ra, tin rằng huyện Phước Long sẽ thu được nhiều kết quả hơn nữa trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, góp phần vào việc gìn giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

 

                                                                           Tường Mỹ

 


Số lượt người xem: 2576 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày