SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
1
1
4
6
Tin thời sự Thứ Sáu, 05/04/2013, 13:40

Những mục tiêu, giải pháp đẩy mạnh thực hiện bình đẳng giới - vì sự tiến bộ phụ nữ

Thực hiện Kế hoạch số 18 của UBND tỉnh Bạc Liêu, ngày 13/9/2011 về thực hiện chương trình Quốc gia công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2011 - 2015. Ban vì phụ nữ huyện Phước Long xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện năm 2013 với các mục tiêu cơ bản là: Thứ nhất là tăng cường hơn nữa sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Đồng thời tạo bước chuyển biến mạnh mẻ về nhận thức bình đẳng giới trong xã hội.

Ảnh minh họa

Hai: Là thực hiện giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực lao động và việc làm; đồng thời tăng cường tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận nhiều hơn đối với nguồn lực kinh tế và thị trường lao động, trong đó đặc biệt chú trọng phụ nữ nghèo ở nông thôn và phụ nữ người dân tộc.

Mục tiêu thứ 3 là tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước đảm bảo sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục - Đào tạo. Nâng cao tỷ lệ nữ qua đào tạo từ trung cấp, cao đẳng, đại học, trên đại học tăng hàng năm chiếm tỷ lệ từ 30% trở lên; giải quyết cơ bản tình trạng mù chử của phụ nữ từ 15 - 35 tuổi trong toàn huyện và đạt tỷ lệ từ 80% trở lên. Thực hiện tăng tỷ lệ trẻ em nữ đến trường hàng năm đạt từ 80 - 90% so học sinh nam và hạn chế thấp nhất tình trạng trẻ em gái bỏ học từ bậc cơ sở trở lên.

Mục tiêu thứ tư là: Thực hiện đảm bảo bình đẳng giới trong tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Phấn đấu đạt tỷ lệ nữ mang thai được khám 03 lần đạt 95%; tỷ lệ nữ được tiếp cận dịch vụ y tế và khi sinh được cán bộ y tế chăm sóc đạt tỷ 95%.

Mục tiêu thứ 5: Là đảm bảo bình đẳng giới trong lĩnh vực Văn hoá thông tin. Đồng thời tăng cường kiểm tra và thu hồi những sản phẩm văn hoá, thông tin mang tính định kiến giới; chỉ đạo tăng cường thời lượng phát sóng các chương trình, chuyên mục tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới, cùng một số hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp khác.

Mục tiêu thứ 6: Là thực hiện bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xoá dần tình trạng bạo lực trong gia đình, mà giới nữ là nạn nhân. Mặt khác, đẩy mạnh thực hiện các mô hình về hỗ trợ bình đẳng giới, đảm bảo có 50% nạn nhân do bạo lực gia đình từ mất bình đẳng giới gây ra được tư vấn hộ trợ kịp thời.

Mục tiêu thứ 7: Là Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới. Đồng thời tăng cường công tác đào tạo, bồi dưởng từ 60% đối với cán bộ phụ trách công tác thương binh xã hội các xã, thị trấn và 50% thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện được bồi dưởng có kiến thức, kỷ năng làm công tác bình đẳng giới, để có đủ khả năng thực hiện tốt kế hoạch năm 2013.  

Ngoài các mục tiêu nêu trên, huyện Phước Long còn đề ra một số mục tiêu quan trọng khác như: Có ít nhất từ 50% trở lên số cán bộ công chức, viên chức, người lao động, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, những người hưởng lương trong lực lượng vũ trang và sinh viên, học sinh các cấp, các cụm dân cư phải được tuyên truyền để nâng cao kiến thức về bình đẳng giới. Đồng thời phải có từ 80% trở lên cán bộ làm công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp, cũng như cán bộ tham mưu hoạch định chính sách ở các địa phương và đội ngũ cộng tác viên về bình đẳng giới ở ấp được tập huấn kiến thức, kỷ năng hoạt động tuyên truyền về thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện cũng đề ra một số giải pháp chỉ đạo thực hiện như: Trước hết là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền các cấp đối với công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đưa các mục tiêu bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hàng năm và giai đoạn ở cấp huyện và từng địa phương. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động, trong lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, thường xuyên theo dõi kiểm tra các hoạt động sản phẩm văn hoá thông tin có nội dung định kiến đến Bình đẳng giới.

Thực hiện đa dạng hoá việc huy động các nguồn lực từ nhà nước và ngoài cộng đồng xã hội để thực hiện kế hoạch, trong đó huyện sẻ ưu tiên bố trí ngân sách cho việc thực hiện mục tiêu Quốc gia về bình đẳng giới. Đồng thời tăng cường, thường xuyên kiểm tra, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thanh tra chuyên ngành, liên ngành trong các hoạt động Bình đẳng giới và các trường hợp vi phạm Pháp luật về Bình đẳng giới.

Cùng với việc đề ra các giải pháp, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành là thành viên Ban, để tổ chức thực đạt mục tiêu, yêu cầu công tác Bình đẳng giới năm 2013 và những năm tiếp theo.      

 

Hoàng Quân

 

 


Số lượt người xem: 15996 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày