SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
9
1
6
2
1
TIN TỨC - SỰ KIỆN Thứ Hai, 08/07/2019, 13:45

Huyện ủy Phước Long tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ 2015- 2020

Huyện ủy Phước Long vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ 2015- 2020. Đồng chí Đặng Tiến Út, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ 2015- 2020

 

Toàn huyện Phước Long có 28 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy, với 2.902 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ huyện luôn nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác xây dựng đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng trên cả 4 mặt về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xem đây là nhiệm vụ then chốt, nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra và nhiệm vụ chính trị của đảng bộ cấp trên giao. Tăng cường đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác nghiên cứu, học tập quán triệt, tuyên truyền tổ chức thực hiện các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, làm chuyển biên sâu sắc trong nhận thức và hành động trong toàn Đảng, tạo sự nhất trí trong Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân, nhanh chóng đưa các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện chủ động, vận dụng, cụ thể hóa sáng tạo, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bằng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và triển khai thực hiện nghiêm túc. Điểm nổi bật là công tác xây dựng Đảng về đạo đức toàn đảng bộ huyện đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của bộ chính trị, chỉ thị 06 của Ban thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hiện tốt công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình thường xuyên, qua đó có 9 tập thể 13 cá nhân được xem xét tuyên dương cấp huyện, 1 tập thể và 1 cá nhận được tuyên dương cấp tỉnh. Chủ động đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và thực hiện tốt việc sắp xếp, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở. Công tác phát triển đảng viên mới cũng luôn được trú trọng đảm bảo theo tiêu chuẩn, trình độ theo quy định, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngủ đảng viên; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng. Đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả công tác Dân vận của Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Công tác thi hành Điều lệ Đảng cũng đạt được nhiều kết quả đảng ghi nhận, các tổ chức cơ sở đảng đều thực hiện tốt việc hướng dẫn thi hành Điểu lệ Đảng. Qua đánh giá chất lượng hàng năm, toàn huyện có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, còn lại là hoàn thành nhiệm vụ, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 1%. Đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng đông về số, mạnh về chất, có kiến thức về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Huyện ủy Phước Long đề ra hương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2020- 2025, cụ thể là: Kiên định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức của tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất lượng và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để đưa địa phương phát triển nhanh, bền vững; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

 

Thanh Nhanh - Văn Long


Số lượt người xem: 658 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày