SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
1
1
4
6
4
Hoạt động của lãnh đạo Thứ Sáu, 27/03/2020, 15:05

Phước Long qua hơn 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09/2002của Bộ Chính trị khóa XI.

Thưa quý vị và các bạn ! Sau hơn 15 năm thực hiện Nghị quyết 09/2002 của Bộ Chính trị khóa 11 và Chỉ thị số 03/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới,  công tác Cựu chiến binh các cấp trong huyện Phước Long đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo được sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về các quan điểm của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh; tạo điều kiện để Cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và xây dựng Hội Cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh, góp phần vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.

Trên tinh thần 4 quan điểm, 5 nhiệm vụ của Nghị quyết 09, các cấp uỷ Đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức và định hướng hoạt động cho các tổ chức hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp hội, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh góp ý xây dựng chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các vấn đề phát triển của huyện trong thời kỳ CNH, HĐH. Các cấp uỷ Đảng đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp hội Hội Cựu chiến binh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên Hội Cựu chiến binh. Chỉ tính riêng trong năm 2019, Hội Cựu chiến binh các cấp trong huyện đã vận động nguồn quỹ triển khai xây dựng hoàn thành và bàn giao 4 căn nhà ở cho 4 gia đình đồng đội nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, mỗi căn hỗ trợ từ 30- 40 triệu đồng; vận động mỗi hội viên Hội Cựu chiến binh xây dựng mô hình phát triển kinh tế gia đình; nhận nguồn vốn ủy thác của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cho hội viên nghèo vay đầu tư sản xuất với tổng dư nợ gần 70 tỷ đồng; thành lập quỹ hùn vốn, quỹ hội để hỗ trợ, giúp đỡ gia đình hội nghèo nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Nhờ quan tâm thực hiện tốt phong trào Hội Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống nên đến nay toàn huyện còn 3 gia đình hội viên nghèo và 15 gia đình hội viên cận nghèo, phấn đấu cuối năm không còn trường hợp gia đình hội viên nghèo, cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều. Bên cạnh đó, Sau hơn 15 năm thực hiện Nghị quyết 09/2002 của Bộ Chính trị khóa 11 và Chỉ thị số 03/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp uỷ Đảng trong huyện còn thực hiện tốt chế độ làm việc với Hội Cựu chiến binh để nghe báo cáo về kết quả hoạt động và chương trình công tác của hội, cho chủ trương lãnh đạo đối với hội, giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức hội, trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động và công tác cán bộ hội; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nhằm nâng cao nhận thức các quan điểm chỉ đạo của Đảng trong việc chăm lo, tạo điều kiện bồi dưỡng để Hội Cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”; vận động hội viên Hội Cựu chiến binh đoàn kết, tương thân, tương ái để giúp nhau cải thiện đời sống cho hội viên. Thường xuyên chỉ đạo các cấp hội động viên Hội Cựu chiến binh đẩy mạnh học tập, phát huy khả năng, kinh nghiệm của mình để cùng với các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo, tham gia các hoạt động tình nghĩa trong hội viên; củng cố, giữ gìn, xây dựng nền quốc phòng - an ninh vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, sách nhiễu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN. Chính quyền các cấp còn xây dựng quy chế phối hợp hoạt động với Hội Cựu chiến binh cùng cấp, hàng năm có tổ chức đánh giá việc thực hiện; tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất để hội hoạt động có hiệu quả; tạo cho Hội Cựu chiến binh có điều kiện tham gia các chương trình, dự án kinh tế, xây dựng các mô hình kinh tế, nâng cao đời sống cho hội viên; giải quyết những vướng mắc, khó khăn, có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, những vấn đề nổi cộm ở địa phương, nhất là khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, đoàn kết nội bộ...và các chế độ, chính sách để động viên, hỗ trợ cho Hội Cựu chiến binh hoạt động. Thông qua việc phối hợp,  Hội Cựu chiến binh các cấp đã làm tốt vai trò tham mưu xây dựng Đảng, chính quyền. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường phối hợp với Hội Cựu chiến binh trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hội tổ chức, triển khai có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"; phong trào “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” “ Ngày vì người nghèo”; ủng hộ lập quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”“Quỹ khuyến học”“Quỹ phòng chống thiên tai”“Quỹ quốc phòng - an ninh”, “Quỹ vòng tay đồng đội”...; phối hợp tham gia giải quyết những mâu thuẩn trong nội bộ nhân dân, góp phần quan trọng trong phong trào thi đua hành động cách mạng, thực hiện tốt chính sách xã hội ở địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Song song đó, các cấp Hội Hội Cựu chiến binh đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ Đảng thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng kiên định trong mọi tình huống, coi trọng giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ kiến thức, lối sống và năng lực công tác cho cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giáo dục truyền thống cách mạng, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao vai trò nòng cốt trong các hoạt động cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước của các địa phương, đơn vị, tham gia các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử đất nước, lịch sử Đảng, lịch sử quan hệ ngoại giao, về an toàn giao thông, dân số kế hoạch hoá gia đình, về phòng chống tội phạm.... Tham mưu cho cấp uỷ Đảng lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng hội vững mạnh. Ngoài ra, các cấp Hội Cựu chiến binh trong huyện luôn chủ động phối hợp giải quyết những bất hoà ở cơ sở, qua đó đã cảm hóa, giáo dục nhiều thanh thiếu niên hư hỏng hoà nhập với cộng đồng, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Đặc biệt, hội đã tổ chức 100% hội viên Cựu chiến binh đăng ký cam kết thi đua thực hiện an toàn giao thông, gia đình không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ được các cấp hội quan tâm với tình cảm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm cao. Nhiều cán bộ, hội viên không quản ngại khó khăn, vất vả trở lại chiến trường xưa để tìm đồng đội, từ đó xuất hiện hàng trăm hội viên tiêu biểu cho phong trào “Đi tìm đồng đội” được công nhận khen thưởng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật đạt được, việc thực hiện Nghị quyết 09/2002 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 03/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vẫn còn những hạn chế nhất định như: Công tác tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết ở mốt số đơn vị còn chậm; hoạt động của một số Hội Cựu chiến binh ở cơ sở chất lượng không cao; công tác phối hợp hoạt động giữa các ngành, các tổ chức chính trị- xã hội với các cấp hội còn thiếu tính kế thừa; hoạt động Câu lạc bộ Cựu quân nhân có thành lập nhưng còn mang tính hình thức; tỷ lệ tập hợp Cựu quân nhân tham gia Câu lạc bộ ở một số địa phương chưa cao và nội dung sinh hoạt chưa thiết thực. Ông Đặng Tiến Út- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Phước Long, cho biết: “Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị và và Chỉ thị số 03/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội tăng cường tuyên truyền Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, Kết luận 66/2010 của Ban Bí thư “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 03/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác cựu chiến binh và hoạt động của Hội Cựu chiến binh; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp hội hoạt động có hiệu quả. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức hội các cấp; quan tâm quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác hội có uy tín, trình độ, năng lực, đảm bảo tính kế thừa, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn cách mạng mới; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để các cấp hội hoạt động có hiệu quả; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên và kịp thời biểu dương các cơ quan, tổ chức và hội viên đóng góp tích cực cho công tác hội. Tiếp tục phát huy vai trò của Cựu Chiến binh trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 khóa 12 “Về tăng cường xây dưng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quyết định số 99/2017 của Ban Bí thư về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với Hội Cựu chiến binh, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn các địa phương, đơn vị, thiếu trách nhiệm, thiếu quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đối với MTTQ và tổ chức chính trị- xã hội các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng yêu cầu tăng cường phối hợp với Hội Cựu chiến binh trong công tác tuyên truyền và các hoạt động phong trào, nhất là ở cơ cở.  Đồng thời, Hội Cựu chiến binh các cấp phải tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho hội viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiên định vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ”, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng xây dựng và hoạt động của hội trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động các chi hội cơ sở; chủ động tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế thừa, những vấn đề liên quan đến công tác Cựu Chiến binh và hoạt động của hội; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào Cựu Chiến binh đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo cho Cựu Chiến binh; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; động viên Cựu Chiến binh làm nòng cốt, gương mẫu, tích cực tham gia thực hiện các chương trình kinh tế- xã hội ở địa phương; thường xuyên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định số 2479 và Quyết định số 2480/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 14; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; tăng cường phối hợp với Đoàn thanh niên thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thông cách mạng, đạo đức, lối sống và hướng nghiệp cho thế hệ trẻ; đa dạng hóa các hình thức tập hợp Cựu quân nhân tham gia các Câu lạc bộ, Ban liên lạc và các hình thức hoạt động khác phù hợp theo tinh thần Thông tư liên tịch số 127/2007 giữa Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam về hướng dẫn vận động, tập hợp Cựu quân nhân tham gia các Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân cơ sở”.

 

T/h: Quốc Vũ


Số lượt người xem: 70 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày