SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
1
1
5
4
8
Hoạt động của lãnh đạo Thứ Sáu, 27/03/2020, 15:25

Phước Long những chuyển biến tích cực sau hơn 7 năm thực hiện tốt Đề án số 03 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thưa quý vị và các bạn ! Sau hơn 7 năm thực hiện Đề án số 03 của Ban Thường vụ Huyện ủy, chất lượng hoạt động của tổ chức MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở không ngừng được củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng theo hướng vững mạnh tiên tiến, góp phần cùng Đảng bộ huyện thực hiện hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào năm 2017 và hiện nay huyện đang thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2018- 2020 theo tinh thần Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Trần Thanh Khôi- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Trưởng Ban dân vận- Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Phước Long, chia sẻ: “Để thực hiện có hiệu quả Đề án số 03 của Ban Thường vụ Huyện ủy về  “củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức MTTQ và các đoàn thể”, hệ thống dân vận, mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở đã chủ động xây dựng quy chế làm việc; chương trình, kế hoạch phối hợp với các ngành; chương trình ký kết giao ước thi đua hàng năm theo hệ thống dọc; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và chỉ đạo kịp thời; nội dung, phương thức hoạt động luôn được đổi mới; việc củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức đông về số, mạnh về chất, đảm bảo đạt tiêu chí vững mạnh tiên tiến hàng năm”.

Phát huy những kết quả đạt được sau hơn 7 năm thực hiện Đề án số 03 của Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng thời để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới công nhận nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện giai đoạn 2018- 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị 03/2018 về “củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức MTTQ và các đoàn thể trong sạch vững mạnh tiêu biểu giai đoạn 2018 2020. Đồng thời quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả từ trong nội bộ đến các tầng lớp nhân dân. Ông Trần Thanh Khôi- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Trưởng Ban dân vận- Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Phước Long, cho biết thêm: “Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều mặt hạn chế trong quá trình thực hiện Đề án số 03 và Chỉ thị 03 của Ban Thường vụ Huyện ủy, đó là: Bộ máy tổ chức dân vận, mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở trong việc củng cố, kiện toàn còn chậm; việc sắp xếp, luân chuyển một số cán bộ chưa đúng sở trường, chuyên môn công tác; một số cán bộ mặt trận, đoàn thể về trình độ, năng lực còn hạn chế; vai trò tham mưu cho cấp ủy có lúc chưa kịp thời, sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy chưa được thường cuyên; chính quyền các cấp chưa tạo điều kiện cơ sở, vật chất để các đoàn thể hoạt động hiệu quả; sự phối hợp giữa các ngành trong khối nhà nước với mặt trận- đoàn thể chưa chặt chẽ; một số Ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội chưa thường xuyên củng cố, kiện toàn nên chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý đoàn viên, hội viên; một số ít đoàn viên, hội viên nòng cốt thiếu tiền phong gương mẫu trong các phong trào hành động cách mạng của địa phương; công tác phát triển đoàn viên, hội viên tuy có đông về số nhưng chưa mạnh về chất, từ đó chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới hiện nay”.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 03 và Chỉ thị số 03 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức MTTQ và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh tiêu biểu giai đoạn 2018- 2020”, ông Lâm Thành Sáo- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phước Long, cho rằng: “Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa XII) đã yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp trong huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 55/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) “về công tác vận động quần chúng, củng cố, kiện toàn bộ máy Dân vận, MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở” gắn với thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị (khóa X) và Chương trình hành động số 52/2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội”; Kế hoạch số 41 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cũng như Đề án số 01 của Ban Chỉ đạo huyện về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiến tới công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện giai đoạn 2018- 2020 và giữ vững danh hiệu thị trấn Phước Long đạt chuẩn văn minh đô thị. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ của MTTQ và các đoàn thể, trọng tâm là MTTQ và các đoàn thể phải chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho cấp ủy trong quy hoạch, đào tạo, sắp xếp và sử dụng cán bộ một cách kịp thời, hợp lý; phối hợp các Ban, Ngành và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở; nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên và thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đoàn viện, hội viên mới; chú trọng việc củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng chi đoàn, chi hội thật sự vững mạnh tiên tiến, củng cố  nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt. Vấn đề quan trọng nữa là các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp trong huyện phải quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, tư tưởng Hò Chí Minh về công tác dân vận; tính cần thiết trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội, coi đây là trách nhiệm của các cấp ủy, các ngành và của cả hệ thống chính trị; xác định rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ, giải quyết tốt mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và vai trò làm chủ của nhân dân thông qua Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát và sơ, tổng kết việc thực hiện các Chỉ thị, Kết luận, Chương trình, Nghị quyết của các cấp về công tác Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội phải tập trung nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động của MTTQ với các đoàn thể chính trị- xã hội, tránh chồng chéo, hình thức; phân công rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động, phong trào; xây dựng, cổ vũ, động viên kịp thời và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; phát huy quyền chủ động, sáng tạo của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp trong công tác vận động nhân dân phù hợp với đặc điểm từng lĩnh vực địa phương, cơ sở, nhất là vận động nhân dân tham gia xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu”.

Cùng với các giải pháp nêu trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Long cũng đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp trong huyện làm nòng cốt trong việc phát huy dân chủ, năng lực trí tuệ, ý thức trách nhiệm công dân trong nhân dân; xây dựng, củng cố, hoàn thiện các thiết chế dân chủ ở cơ sở; coi trọng và sử dụng rộng rãi hoạt động tư vấn trong công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp; chủ động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN; kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới chính sách, chế độ đối với cán bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong thời kỳ mới. Mặt khác, phải quan tâm việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ hoạt động chuyên trách của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội theo hướng tinh gọn; coi trọng việc kết hợp, phát huy có hiệu quả đội ngũ cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách và cộng tác viên; quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội có phẩm chất, năng lực và kỹ năng vận động nhân dân; chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội ở cơ sở và địa bàn dân cư; xây dựng tiêu chuẩn chức danh; bổ sung chế độ, chính sách đối với cán bộ MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới; chú trọng bồi dưỡng, sử dụng, luân chuyển cán bộ; coi trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, vùng đặc biệt khó khăn. Song song đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát cơ sở, nâng cao hơn về chất lượng, không chạy theo số lượng, chống bệnh thành tích trong đánh giá và phân loại chất lượng tổ chức của mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội. Ngoài ra, hàng năm cần chọn chủ đề công tác, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời gian gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Ngày dân vận khéo” vào ngày 15 hàng tháng; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống đối với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên; chú trọng việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp trong huyện, phấn đấu hàng năm đạt tiêu chí trong sạch vững mạnh tiêu biểu từ 85% trở lên.

Với những chủ trương, giải pháp, cách làm cụ thể sẽ là điều kiện để hoạt động của tổ chức MTTQ và các đoàn thể các cấp trong huyện tiếp tục không ngừng được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Qua đó, phát huy tốt vai trò trong việc tham gia phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng Phước Long trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2020 này.

T/h: Quốc Vũ

 

 


Số lượt người xem: 95 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày