Liên kết web
 

CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Mặt trận - đoàn thể
Mặt trận - đoàn thể
Màu chữ Cỡ chữ
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC ĐOÀN THỂ HUYỆN PHƯỚC LONG

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 

I. Thông tin liên hệ

-   Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

-   Điện thoại: 02913.864.226

II.  Lãnh đạo đơn vị

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện Thoại

01

Trần Thanh Khôi

Chủ tịch

 0913.837.510

02

Nguyễn Hoàng Tuấn

Phó chủ tịch

 0919.989.081

03

Phạm Thanh Hải

Phó chủ tịch

 0918.761.931

04

Đinh Công Luận

Phó chủ tịch

 0919.317.713

 

III. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn

1 Chức năng

Cơ quan chuyên trách của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện có chức năng tham mưu, giúp việc ủy ban Mặt trận Tổ quốc mà trực tiếp, thường xuyên là Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lãnh đạo, chỉ đạo công tác mặt trận; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ vê công tác mặt trận theo Điều lệ của Mặt trận T quốc Việt Nam và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Ban Thường trực, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp và thống nhất hành động; kế hoạch, chương trình công tác của Ban Thường trực và y ban; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện quy chế dân chủ, giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo Điều lệ, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan.

- Hướng dẫn thực hiện Điều lệ, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật theo phân công, phân câp.

- Sơ kết, tổng kết công tác mặt trận và các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo phân công, phân cấp.

 

 

- Quản lý, điều hành, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phm chât chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực và kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đ xuất các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích đi với cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan chuyên trách công tác mặt trận.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giao.

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN PHƯỚC LONG

I. Thông tin liên hệ

-   Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

-   Điện thoại: 02913.864.157

II. Lãnh đạo đơn vị

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện Thoại

01

Đặng Tiến Út ( Út Miên)

Chủ tịch

 0913.990.983

02

Trịnh Hoàng Đức

Phó chủ tịch

 0913.174.231

 

III. Chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chức năng

Cơ quan chuyên trách của Hội Cựu chiến binh huyện có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh huyện lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác đoàn theo Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan.

2. Nhiệm vụ

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam; chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp; kế hoạch, chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh huyện; triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của Hội Cựu chiên binh tỉnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan.

 - Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật theo phân công, phân câp.

  - Sơ kết, tổng kết công tác hội và phong trào hội theo phân công, phân cấp.

- Quản lý, điều hành, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực và kỹ năng công tác; xây dựng quan, đơn vị vững mạnh. Đề xuất các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan chuyên trách công tác Hội Cựu chiên binh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Hội Cựu chiến binh tỉnh giao.

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN PHƯỚC LONG

I. Thông tin liên hệ.

            Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

            Điện thoại: 02913.864.261

II. Lãnh đạo đơn vị

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện Thoại

01

TrươngThanh Xuân

Chủ tịch

 0919.099.970

02

Trương Hằng Nga

Phó chỉ tịch

 0913.990.531

03

Võ Tuyết Kha

Phó chủ tịch

 0916.762.274

 

III. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Chức năng:

Cơ quan chuyên trách của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức các hoạt động Hội; phong trào phụ nữ và thực hiện nhiệm vụ chính trị do cấp ủy giao; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Hội theo Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan.

2. Nhiệm vụ: 

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ huyện thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp; kể hoạch, chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyên trong sạch, vững mạnh; tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và.các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan.

- Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật theo phân công, phân câp.

- Sơ kết, tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ theo phân công, phân câp.

- Quản lý, điều hành, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phâm chât chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực và kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đề xuất các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan chuyên trách công tác Hội phụ nữ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh giao.

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN PHƯỚC LONG

I. Thông tin liên hệ.

            Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

            Điện thoại: 02913.864.353

II. Lãnh đạo đơn vị.

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện Thoại

01

Nguyễn Văn Thê

Chủ tịch

 0919.180.130

02

Đặng Văn Chiểu

Phó chủ tịch

 0918.720.662

03

Trần Quốc Cường

Phó chủ tịch

 0913.687.060

 

III. Chức năng, nhiệm vụ - Quyền hạn:

1. Chức năng :

Cơ quan chuyên trách của Hội nông dân huyện có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội nông dân huyện lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác hội theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội nông dân huyện thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp; kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện; triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của Hội nông dân tỉnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan.

- Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật theo phân công, phân câp.

- Sơ kết, tổng kết công tác hội và phong trào nông dân theo phân công, phân cấp.

- Quản lý, điều hành, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phâm chât chính trị, đạo đức, trình

 

độ chuyên môn, năng lực và kỷ năng công tác; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đề xuất các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan chuyên trách công tác Hội Nông dân.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Hội Nông dân tỉnh giao.

 

HUYỆN ĐOÀN HUYỆN PHƯỚC LONG

I. Thông tin liên hệ.

            Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

            Điện thoại: 02913.864.262

II. Lãnh đạo đơn vị.

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện Thoại

01

Ngô Thị Như Ý

Bí thư

0913.422.211

02

Trần Văn Kha

Phó bí thư

0942.162.655

03

Phùng Văn Đăng

Phó bí thư

 0947.620.621

III. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

1.Chức năng:

Cơ quan chuyên trách của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Phước Long (gọi tắt là Huyện đoàn) có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác đoàn theo Điều lệ Đoàn thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan.

2. Nhiệm vụ:

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện đoàn thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đoàn; chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp; kế hoạch, chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn; triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của Tỉnh đoàn; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

 -  Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đoàn thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan.

- Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và các văn bản quy phạm pháp luật theo phân công, phân cấp.

 - Sơ kết, tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, các phong trào thi đua theo phân công, phân cấp.

- Quản lý, điều hành, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan; xây dụng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực và kỷ năng công tác; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đề xuất các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan chuyên trách công tác đoàn.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Tỉnh đoàn giao.

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHƯỚC LONG

I. Thông tin liên hệ.

            Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

            Điện thoại: 02913.864.209

II. Lãnh đạo đơn vị.

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện Thoại

01

Nguyễn Ngọc Hiển

Chủ tịch

0913.864.253

02

Huỳnh Minh Thiệt

 Phó chủ tịch

0913.892.990

 

III. Chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chức năng:

              Cơ quan chuyên trách của Liên đoàn Lao động huyện có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức các hoạt động công đoàn; xây dựng quan hệ lao động theo quy định của pháp luật; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác công đoàn theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn huyện thực hiện các nhiệm vụ như sau:

Triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ và Luật Công đoàn Việt Nam; chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp; kế hoạch, chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện; triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo Điều lệ, Luật Công đoàn và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan.

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ, Luật Công đoàn và các văn bản quy phạm pháp luật theo phân công, phân cấp.

Sơ kết, tổng kết công tác công đoàn và các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo phân công, phân cấp.

Thực hiện việc thu kinh phí, đoàn phí công đoàn và quản lý tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Quản lý, điều hành, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực và kỷ năng công tác; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đề xuất các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan chuyên trách công tác công đoàn.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Liên đoàn Lao động tỉnh giao.

 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN PHƯỚC LONG

I. Thông tin liên hệ

-   Địa chỉ: ấp Nội Ô, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

-   Điện thoại: 02913.864.320

II Lãnh đạo đơn vị

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện Thoại

01

Nguyễn Hoàng Hậu

Chủ tịch

 0985.870.982

02

Lương Minh Thiết

Phó chủ tịch

 0915.786.077


III. Chức năng của Hội
       1. Hội là tổ chức xã hội và là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện hoạt động nhân đạo theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
       2. Mục đích cao cả là nhân đạo, hòa bình, hữu nghị góp phần xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
       3. Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của hội là nhân đạo, vô tư, trung lập, độc lập, tự nguyện, thống nhất, toàn cầu.

IV. Nhiệm vụ của Hội
        1. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động nhân đạo của Hội; các hoạt động Chữ thập đỏ về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo.
        2. Tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể người, hiến xác; sơ cấp cứu ban đầu; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa.
        3. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tuyên truyền các giá trị nhân đạo, vận động xây dựng quỹ hoạt động chữ thập đỏ; tham mưu với Đảng, Nhà nước trong hoạt động nhân đạo; hợp tác quốc tế về hoạt động nhân đạo.
         V. Quyền hạn của Hội
         1. Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích của Hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ.
         2. Phổ biến kiến thức, cung cấp thông tin, tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ.
         3. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội; tham gia thực hiện một số dịch vụ công thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội.
         4. Tham gia xây dựng và thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện xã hội các chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.
         5. Tiếp nhận tài trợ, tổ chức các hoạt động gây quỹ theo quy định của pháp luật; được cấp kinh phí hoạt động và kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ do Nhà nước giao.
         6. Được gia nhập các tổ chức quốc tế hưởng ứng và ký kết, thực hiện, thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật.

Số lượt xem: 2662

 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn