Triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NB-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hanh Luật Phòng cháy và chữa chaý và Luật sữa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy Tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em Thực hiện đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng trrên địa bàn huyện Phước Long nam 2021 lịch công tác tuần của Ông Lê Văn Tần, Chủ Tịch UBND Huyện ( Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021) Lịch làm việc của đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021) Lịch làm việc của đồng chí Bí thư Huyện ủy từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Phước Long Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 02/2021 Về việc đảm bảo an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân sửu 2021 Tổ chức thực hiện Quyết định số 100/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức phi chính phủ bị bãi bõ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (22/01/2021)
Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử

 

 

 

Thăm dò
Thống kê truy cập
Mặt trận - đoàn thể
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN PHƯỚC LONG

I. Thông tin liên hệ

-   Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

-   Điện thoại: 02913.864.226

II.  Lãnh đạo đơn vị

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện Thoại

01

Trần Thanh Khôi

Chủ tịch

 0913.837.510

02

Nguyễn Hoàng Tuấn

Phó chủ tịch

 0919.989.081

03

Phạm Thanh Hải

Phó chủ tịch

 0918.761.931

04

Đinh Công Luận

Phó chủ tịch

 0919.317.713

 

III. Nhiệm vụ và Quyền hạn

1. Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Bạc Liêu có vị trí vai trò, nhiệm vụ tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hiệp thương và phối hợp thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh.

2. Có trách nhiệm tham mưu đề xuất giúp Thành ủy Bạc Liêu quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương liên quan đến hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên cụ thể hóa đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành chương trình phối hợp thống nhất hành động năm.

4. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của nhân dân; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

5. Giám sát, xây dựng và bảo vệ chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN PHƯỚC LONG

I. Thông tin liên hệ

-   Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

-   Điện thoại: 02913.864.157

II. Lãnh đạo đơn vị

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện Thoại

01

Đặng Tiến Út ( Út Miên)

Chủ tịch

 0913.990.983

02

Trịnh Hoàng Đức

Phó chủ tịch

 0913.174.231

 

III. Chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chức năng

Hội CCB Việt Nam có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên và Cựu chiến binh. Hội làm tham mưu giúp cấp ủy Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên và Cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng và của Hội; tham giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.

2. Nhiệm vụ

-  Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức theo qui định của pháp luật.

-  Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến hội viên Hội Cựu chiến binh, Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh.

- Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên và Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

- Tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ tiếp tục phát huy truyền thống “ Bộ đội CụHồ”, tham gia tổ chức Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân, các phòng trào cách mạng ở cơ sở.

- Tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viên và Cựu chiến binh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động.

-  Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và Cựu chiến binh; tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tưvấn,trợ giúp pháp lý cho hội viên và Cựu chiến binh.

- Phối hợp với Đoàn thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

- Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

3. Quyền hạn

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ củ Hội theo điều lệ qui định và nhiệm vụ cấp ủy địa phương cùng cấp giao cho.

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN PHƯỚC LONG

I. Thông tin liên hệ.

            Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

            Điện thoại: 02913.864.261

II. Lãnh đạo đơn vị

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện Thoại

01

TrươngThanh Xuân

Chủ tịch

 0919.099.970

02

Trương Hằng Nga

Phó chỉ tịch

 0913.990.531

03

Võ Tuyết Kha

Phó chủ tịch

 0916.762.274

 

III. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Chức năng:

- Đại diện cho quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia quản lý Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng.

- Đoàn kết, vận động, tổ chức, hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Nhiệm vụ: 

-  Động viên, tạo điều kiện để phụ nữ tích cực học tập, nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực về mọi mặt. Tham gia tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

-  Tuyên truyền, giáo dục phụ nữ giữ gìn, phát huy giá trị đạo đức, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc và phụ nữ Việt Nam. Hướng dẫn, giúp đỡ phụ nữ tổ chức tốt cuộc sống gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

-  Xây dựng, củng cố tổ chức Hội; Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội và cán bộ nữ; giới thiệu phụ nữ có đức, có tài tham gia vào các cơ quan lãnh đạo Đảng, Chính quyền, cơ quan dân cử và đoàn thể các cấp, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

-  Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách của Nhà nước có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ; Tham mưu, đề xuất chính sách với Đảng, Nhà nước nhằm tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện quyền bình đẳng và phát triển.

-  Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và trên thế giới vì mục tiêu bình đẳng, phát triển và hoà bình.

- Phong trào thi đua: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"   do TW Hội LHPN Việt Nam phát động

- 6 nhiệm vụ chủ yếu:

+ Nhiệm vụ 1: Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của phụ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới; Xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu.

+  Nhiệm vụ 2: Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng nam - nữ.

+ Nhiệm vụ 3: Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập.

+  Nhiệm vụ 4: Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

+ Nhiệm vụ 5: Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

+ Nhiệm vụ 6: Mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế vì Bình đẳng, Phát triển và Hoà bình.

 

 

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN PHƯỚC LONG

I. Thông tin liên hệ.

            Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

            Điện thoại: 02913.864.353

II. Lãnh đạo đơn vị.

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện Thoại

01

Nguyễn Văn Thê

Chủ tịch

 0919.180.130

02

Đặng Văn Chiểu

Phó chủ tịch

 0918.720.662

03

Trịnh Văn Cà

Phó chủ tịch

 0913.175.510

 

III. Chức năng, nhiệm vụ - Quyền hạn:

1. Chức năng :

- Hội nông dân huyện Phước Long là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp Nông dân có hai chức năng chủ yếu là đại diện giai cấp Nông dân và tổ chức phong trào Nông dân, tham mưu trực tiếp cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương về công tác Hội và phong trào Nông dân huyện quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước đưa đến Nông dân.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật nhà nước ở nông thôn, pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

- Phản ánh tâm tư nguyện vọng của Nông dân đến với Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện đường lối, chính sách pháp luật, pháp lệnh dân chủ, tham gia xây dựng đường lối, chính sách pháp luật; đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

- Thực hiện chức năng đại diện giai cấp Nông dân, phát huy vai trò làm chủ của giai cấp Nông dân trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội ở nông thôn, đảm bảo cho chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước không những luôn sát với thực tế, hợp với Nông dân mà còn thực hiện nghiêm túc pháp lệnh dân chủ đi đôi với kỷ cương. Thực hiện chức năng tổ chức các phong trào Nông dân, phát huy vai trò làm chỗ dựa cho nhà nước trong việc thực hiện các chương trình, mục tiêu kinh tế - xã hội ở nông thôn. 

- Hội Nông dân huyện chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Huyện uỷ Phước Long, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Lãnh đạo, chỉ đạo Hội nông dân các xã, thị Trấn, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu biết về chủ trường đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, Chỉ thị của Hội.

- Nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hoá và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của hội cấp trên, của huyện đến các cơ sở Hội và hội viên nông dân. Các cấp hội là thành viên tích cực tham gia hoạch định và thực hiện chính sách, pháp luật chương trình phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước ở nông thôn, tham gia xây dựng kinh tế hợp tác, hợp tác xã tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ Nông dân và vận động Nông dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc.

- Tập hợp đông đảo Nông dân vào tổ chức Hội, nâng cao số lượng và chất lượng Hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

- Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chủ trương của đảng, chính sách pháp luật nhà nước có liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn, tham gia xây dựng và thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở, bảo về quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên Nông dân. Tăng cường công tác hoà giải, gạt bỏ những định kiến, mâu thuẫn giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ Nông dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chống quan liêu, tham nhũng, mất dân chủ và các tệ nạn xã hội.

- Các cấp hội có chính kiến, chủ động đề xuất với cấp uỷ, chính quyền cùng cấp những chủ trương, biện pháp đáp ứng yêu đòi hỏi chính đáng của nông dân.

- Quản lý tài sản, tài chính, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, công chức trong cơ quan. Giữ mối quan hệ công tác thường xuyên với các cơ quan trong huyện và tỉnh.

 

 

HUYỆN ĐOÀN HUYỆN PHƯỚC LONG

I. Thông tin liên hệ.

            Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

            Điện thoại: 02913.864.262

II. Lãnh đạo đơn vị.

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện Thoại

01

Đặng Thanh Long

Bí thư

 0916.642.282

02

Ngô Thị Như Ý

Phó bí thư

 0913.422.211

03

Phùng Văn Đăng

Phó bí thư

 0947.620.621

III. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

1.Chức năng:

-   Chức năng thứ  nhất: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đoàn TNCS là tổ chức do Đảng trực tiếp sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng, đó là những đoàn viên cộng sản trẻ tuổi, nguồn bổ sung quan trọng, đảm bảo cho đảng phát triển không ngừng.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên, do đó Đảng trực tiếp giao cho Đoàn giáo dục, giúp đỡ từ những thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên, từ những đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên. Vì vậy, Đoàn là tổ chức quần chúng gần Đảng nhất - Đảng cho phép tổ chức Đoàn được thay mặt như một đảng viên chính thức khi giới thiệu đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng…

Đoàn luôn tuyên truyền giáo dục, giới thiệu để thanh niên ngày càng hiểu sâu về bản chất của Đảng, đóng góp ý kiến cho Đảng, phê bình cán bộ, đảng viên, tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần nghị quyết TW VI (lần 2) và tích cực hưởng ứng, học tập, nghiên cứu, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Chức năng đội dự bị còn thể hiện ở chỗ Đoàn Thanh niên có đội quân xung kích cách mạng của Đảng, đi đầu trong mọi khó khăn trên tất cả mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội như lời Bác đã khẳng định: “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Ngày nay, bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh càng thể hiện rõ là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, Đoàn động viên đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích sáng tạo, đi đầu trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, trung thành với sự nghiệp đổi mới của Đảng xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là đội xung kích cách mạng, là đôi xung kích cách mạng, là nơi bổ sung nguồn sinh lực mời quan trọng cho Đảng.

-   Chức năng thứ hai: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là trường học Xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam.

Đây là chức năng cơ bản nhất cần được quán triệt trong công tác thanh niên nói chung và trong công tác Đoàn nói riêng. Hiệu quả giáo dục con người được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh coi là thước đo khả năng thể hiện vị trí, vai trò của Đoàn trong thanh niên và trong xã hội.

Trường học XHCN hiểu theo nghĩa rộng là môi trường giáo dục, rèn luyện, định hướng giá trị cho thanh niên theo lý tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn. Với chức năng này, Đoàn TNCS phải thông qua các nội dung phương thức hoạt động khác nhau, với nhiều loại hình giáo dục khác nhau để đoàn kết tập hợp, giáo dục thanh niên.

Nghị quyết 04 BCH Trung ương Đảng khóa VII đã chỉ rõ “Đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng và tạo mọi điều kiện cho thanh niên phấn đấu để hình thành một thế hệ con người mới có lý tưởng cao đẹp, có ý thức trách nhiệm công dân, có tri thức, có sức khỏe và lao động giỏi, sống có văn hóa và nghĩa tình, giàu lòng yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính…”.

Thực hiện tốt chức năng này có nghĩa là Đoàn đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc định hướng các giá trị Xã hội chủ nghĩa cho tuổi trẻ.

Chức năng thứ 3: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ.

Chức năng này đã được xác định trong Án nghị quyết (10/1930) của BCH Trung ương Đảng, là chức năng cơ bản đầu tiên khi chuẩn bị cho thành lập Đoàn TNCS. Chức năng này quyết định sự tồn tại hay không của Đoàn Thanh niên, vì bất kỳ một tổ chức nào ra đời trước hết là nhằm mục đích đại diện và bảo vệ lợi ích cho các thành viên của nó. Nhu cầu và lợi ích luôn gắng liền với mỗi con người trong đời sống xã hội. Bất kỳ một tổ chức chính trị - xã hội nào cũng không thể tồn tại và phát triển được nếu trong thực tiễn những hoạt động của nó không phản ánh được những nhu cầu và lợi ích ở những mức độ nhất định. Vì vậy, nếu xem nhẹ chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi của tuổi trẻ thì chắc chắn thanh niên sẽ xa rời tổ chức Đoàn, còn đoàn viên sẽ trở nên “chán” Đoàn, bỏ sinh hoạt đoàn. Thực hiện tốt chức năng này là một điều kiện quan trọng quyết định tồn tại và phát triển của Đoàn TNCS.

2. Nhiệm vụ:

- Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, thực hiện tốt vai trò nòng cốt, định hướng chính trị trong việc xây dựng tổ chức hoạt động của Hội LHTN, Hội sinh viên Việt Nam…nhằm đưa thanh niên vào trong tổ chức của Hội và Đoàn cùng phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nuớc Việt Nam độc lập dân chủ, giàu mạnh, công bằng, xã hội văn minh theo định hướng XHCN.

- Việc tập hợp lực lượng thanh niên, đưa họ vào trong các tổ chức của Hội, của Đoàn là bước khởi đầu quan trọng tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần của Đoàn TNCS, tạo ra mối quan hệ chặt chẽ với quần chúng thanh niên nói riêng và với quần chúng nhân dân nói chung. V.I Lênin đã cho chúng ta rằng: “Đừng quên rằng sức mạnh của một tổ chức Cách mạng là ở số lượng những mối liên hệ của nó”.

- Giáo dục lý tưởng XHCN cho đoàn viên, thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng. Mảng hoạt động giáo dục là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hoạt động của Đoàn - đối tượng giáo dục chủ yếu là đoàn viên, thanh niên - lực lượng to lớn, có vị trí vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, suy cho cùng là hình thành bộ mặt nhân cách con người trong xã hội mới phù hợp với đòi hỏi của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Nội dung công tác giáo dục rất phong phú, bao gồm:

+ Giáo dục chính trị tư tưởng.

+ Giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Giáo dục luật pháp, lối sống, nếp sống.

+ Giáo dục về khoa học kỹ thuật công nghệ, về DS - SK - MT.

+ Giáo dục về phát huy, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

+ Giáo dục truyền thống Cách mạng.

Tham gia công tác giáo dục thanh niên phải thông qua những phong trào, những hành động Cách mạng cụ thể. Đoàn không thể chỉ nói suông, giáo dục mang tính kinh viện, giáo điều mà phải tổ chức, đưa thanh niên vào các phong trào hành động cách mạng, qua các công việc và phong trào thiết thực đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của tuổi trẻ. Kết hợp chặt chẽ nguyên lý giáo dục: Học đi đôi với hành, lý luận gắng liền với thực tiễn.

- Tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, coi nhiệm vụ xây dựng Đảng là một tất yếu trong xây dựng tổ chức Đoàn, ngược lại Đoàn TNCS phải là đội quân trung thành, kế tục sự nghiệp của Đảng, mang ngọn cờ, lý tưởng của Đảng đến đích cuối cùng, đưa NQ và đường lối của Đảng vào trong cuộc sống. Đoàn TNCS là nguồn cung cấp bổ sung cho Đảng lực lượng trẻ, có tri thức, đạo đức, sức khoẻ để gánh vác công việc tạo sinh lực mới cho Đảng. Quán triệt tinh thần công tác xây dựng, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, lấy xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đoàn thanh niên phải là lực lượng nồng cốt trong việc tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, tích cực hưởng ứng cuộc vận động, xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương VI lần 2.

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHƯỚC LONG

I. Thông tin liên hệ.

            Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

            Điện thoại: 02913.864.209

II. Lãnh đạo đơn vị.

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện Thoại

01

Đào Thị Cẩm Tú

Chủ tịch

0949.111.166

02

Nguyễn Ngọc Giàu

 Phó chủ tịch

0918.827.837

 

III. Chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chức năng:

- Đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ;

- Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý KT - XH, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế;

- Giáo dục, động viên công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Phối hợp với cơ quan chức năng của nhà nước cấp huyện, công đoàn ngành địa phương, công đoàn tổng công ty để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động đối với các cơ sở đóng trên địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ, giúp Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong việc thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, tổ chức, lãnh đạo đình công theo đúng pháp luật. Đại diện cho công đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào quá trình tố tụng khi được công đoàn cơ sở hoặc người lao động uỷ quyền.

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

- Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và chủ trương công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh; chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ đảng và nghị quyết đại hội công đoàn; tham gia với cấp uỷ huyện, UBND huyện về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

- Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

- Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các hoạt động xã hội, hướng dẫn các hình thức, biện pháp chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hoá, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

 - Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn; công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN PHƯỚC LONG

I. Thông tin liên hệ

-   Địa chỉ: ấp Nội Ô, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

-   Điện thoại: 02913.864.320

II Lãnh đạo đơn vị

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện Thoại

01

Nguyễn Hồng Lành

Chủ tịch

 0914.676.081

02

Lương Minh Thiết

Phó chủ tịch

 0915.786.077


III. Chức năng của Hội
       1. Hội là tổ chức xã hội và là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện hoạt động nhân đạo theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
       2. Mục đích cao cả là nhân đạo, hòa bình, hữu nghị góp phần xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
       3. Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của hội là nhân đạo, vô tư, trung lập, độc lập, tự nguyện, thống nhất, toàn cầu.

IV. Nhiệm vụ của Hội
        1. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động nhân đạo của Hội; các hoạt động Chữ thập đỏ về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo.
        2. Tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể người, hiến xác; sơ cấp cứu ban đầu; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa.
        3. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tuyên truyền các giá trị nhân đạo, vận động xây dựng quỹ hoạt động chữ thập đỏ; tham mưu với Đảng, Nhà nước trong hoạt động nhân đạo; hợp tác quốc tế về hoạt động nhân đạo.
         V. Quyền hạn của Hội
         1. Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích của Hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ.
         2. Phổ biến kiến thức, cung cấp thông tin, tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ.
         3. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội; tham gia thực hiện một số dịch vụ công thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội.
         4. Tham gia xây dựng và thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện xã hội các chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.
         5. Tiếp nhận tài trợ, tổ chức các hoạt động gây quỹ theo quy định của pháp luật; được cấp kinh phí hoạt động và kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ do Nhà nước giao.
         6. Được gia nhập các tổ chức quốc tế hưởng ứng và ký kết, thực hiện, thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật.

 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn